ریسک

ریسک ریسک عبارت است اندازه ی ناتوانی بالقوه در دستیابی به اهداف کل برنامه در محدوده ی هزینه ای، زمانی و فنی مشخص؛ و دارای…

ابعاد فناوری

فناوري قابليتي (دانش و توانايي) است كه منجر به توليد محصول مي‌شود. به عبارت ديگر، فناوري همه آن چيزي است كه در سازمان توليد‌كننده باقي…