ابعاد فناوری

فناوري قابليتي (دانش و توانايي) است كه منجر به توليد محصول مي‌شود. به عبارت ديگر، فناوري همه آن چيزي است كه در سازمان توليد‌كننده باقي…