تعریف و هدف تست و ارزیابی (test and evaluation)

تعاریف تست و ارزیابی

تست عبارت است از هر برنامه ، روش یا دستورالعملی که به منظور بدست آوردن، تحقیق یا صحه گذاری، یا تهیه داده ها جهت ارزیابی هر یک از موارد زیر طراحی می گردد:

1-پیشرفت در انجام رساندن اهداف توسعه ای

2-عملکرد، قابلیت های عملیاتی و شایستگی سیستم ها، زیر سیستم ها، قطعات و بخش های مختلف یک دستگاه.

3-میزان آسیب پذیری و قدرت تخریب سیستم ها، زیر سیستم ها ، قطعات و بخش های مختلف یک دستگاه.

ارزیابی اشاره به فرآیندی دارد که با استفاده از آن داده ها به طور صحیح جمع آوری شده و تجزیه وتحلیل می گردند وسپس جهت کمک در تصمیم گیری سیستماتیک، با عملکرد مورد انتظار مورد مقایسه قرار می گیرد.

 

هدف از انجام تست و ارزیابی

1-شناسایی حوزه ها یا محدوده ریسک های مختلف

2-نشان دادن امکان پذیزی دیدگاه های تئوری و ایده های فنی مختلف در طی مراحل آغازین توسعه

3-شناسایی گزینه های مختلف طراحی

4-تخمین میزان برآورده شدن الزامات عملیاتی

5-تعیین سطوح عملکردی

6-کمک به سازندگان در تصحیح نقایص و اشکالات موجود

7-کمک به تصمیم گیری صحیح در مراحل مختلف برنامه

8-تهیه داده هایی جهت استفاده در تحلیل های گوناگون از جمله تحلیل موازنه

9-کاهش ریسک در سیستم

10-تعالی بخشیدن الزامات تعریف و تعیین شده

11-تخمین عمر سیستم

12-ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم در شرایط معین.

 

مقالات مرتبط

ریسک

ریسک ریسک عبارت است اندازه ی ناتوانی بالقوه در دستیابی به اهداف کل برنامه در محدوده ی هزینه ای، زمانی و فنی مشخص؛ و دارای…

پاسخ‌ها